Xempre emprendemento

22 de Maio de 2024
Application ends: 28 de Xuño de 2024
Apply Now

Solicita esta axuda

Prazo e tramitación axuda:
28 de Xuño de 2024
3000 - 30000

Axuda Descrición

Obxectivo

Facilitar as iniciativas de emprendemento, contribuindo o incremento da actividade económica, sua competitivades e, en definitiva, mantendo empregos de calidade, a través do apoio a financiación da inversión realizada e pagada.

Beneficiarios

Autónomos, Pemes, sociedades cooperativas e laborais con domicilio fiscal en Galicia e o incio da actividade no periodo comprendido entre o 01.01.2022 ata data de presentación.

Liñas e tipos de contratación
 1. Incentivos a contratación indefinida inicial 
 2. Incentivos o incremento da xornada das contratacións indefinidas, de tempo parcial a tempo completo 
 3. Incentivo o incremento da duración anual dos contratos – fixos-discontinuos a un mínimo de 9 meses. 
 4. Axudas para a adaptación do posto de traballo de persoas con discapacidade. 

A maiores hai que ter en conta o Incentivo a formación (opcional). O único contrato subvencionable será o de duración indefinida.

Contía
INVERSIÓNPORCENTAXELÍMITES DA SUBVENCIÓN
Entre 5.000€ e 10.000€60% da inversiónEntre 3.000€ e 6.000€
Entre 10.001€ e 30.000€50% da inversiónEntre 5.000€ e 15.000€
Entre 30.001€ e 50.000€40% da inversiónEntre 12.000€ e 20.000€
Entre 50.0001€ e 100.000€30% da inversiónEntre 15.000€ e 30.000€
Gastos subvencionables

Todos os gastos subvencionables teñen que estar realizados e pagados a partir do 30.09.2023 ata a solicitude da axuda.

 • Equipamento informático (excluidos móbiles y smarphones)
 • Activos intangibles: Páxina web, patentes, licencias, programas informáticos …
 • Inversión en eficiencia enerxética (toda compra que productos que reduzcan o consumo enerxético), cambio do sistema de iluminiación, cambio de maquinaria…
 • Adquisión de bens de equipamento e mobiliario: máquinas, equipos e medios de transporte internos, medios de protección do medioambiente, mobiliario…
 • Reformas e habilitación das instalacións do local de negocio: reparacions, decoración ou ornatos (incluída a rotulación) sempre e cando NON se modifique a estructura do local.
 • Gastos notariales e/ou rexistrais: deberán estar directamente relacionados coa actividade subvencionad e ser indispensables para sua adecuada preparación ou execución
 • Gastos de alquiler do inmoble para a realización da actividade: corresponderase co local ou centro de traballo no que se realice a actividade subvencionada.