Emprendemento plus

22 de Maio de 2024
Application ends: 17 de Agosto de 2024
Apply Now

Solicita esta axuda

Prazo e tramitación axuda:
17 de Agosto de 2024
10000 - 200000

Axuda Descrición

Obxectivo

Apoiar a inversión e a creación de empleo co obxetivo de fortalecer e consolidar iniciativas de emprendemento de persoas autónomas e pemes.

Beneficiarios

Autónomos, Pemes, sociedades cooperativas e laborais con domicilio fiscal en Galicia e o incio da actividade con 42 meses de antiguedade.

Contía
INVERSIÓNPORCENTAXE
Entre 10.000€ e 30.000€60% da inversión
Entre 30.001€ e 50.000€55% da inversión
Entre 50.001€ e 100.000€50% da inversión
Entre 100.0001€ e 200.000€45% da inversión
As contratacións subvencionarase con 6.000€, tanto indefinidas como fijas discontinuas.
Gastos subvencionables

Son subvencionables os gastos dende o 1 de xaneiro ata o 31 de outubro do 2024. Hai 2 anualidades, 2023 finaliza o 31 de outubro 2023 e a do 2024 dendo o día seguinte ata o 31/10/2024.

 • Equipamento informático
 • Activos intangibles: Páxina web, patentes, licencias, programas informáticos …
 • Inversión en eficiencia enerxética (toda compra que productos que reduzcan o consumo enerxético), cambio do sistema de iluminiación, cambio de maquinaria…
 • Sustitución de máquinas e instalacions de enerxías fósiles a enerxías limpas
 • Adquisión de bens de equipamento e mobiliario: máquinas, medios de protección do medioambiente, mobiliario…
 • Reformas e habilitación das instalacións do local de negocio: reparacions, decoración ou ornatos (incluída a rotulación) sempre e cando NON se modifique a estructura do local.
 • Costes indirectos do proxecto. Max. 3% do orzamento do proxecto.
Contratacións subvencionables

Serán subvencionables as contratacións de personas desempleadas para o proxecto que cumplan os sguintes requisitos:

 • Que figure como demandante de emprego e que non teña ocupación segundo o informe de vida laboral da SS.SS.
 • Contratacions dende o 1 de xaneiro ata o 31 de outubro 2024.
 • As contratacion deberán estar cominicadas a través da aplicación contrat@.
 • Deberán ser contratos indefinidos e a tempo completo ou fixos discontinuos con duración min. De 9 meses e a xornada completa.