EMEGA

22 de Maio de 2024
Application ends: 7 de Agosto de 2024
Apply Now

Solicita esta axuda

Prazo e tramitación axuda:
7 de Agosto de 2024
3000 - 42000

Axuda Descrición

Obxectivo

Conxuno de axudas dirixida a apoiar a posta en marcha, mellora e a reactivación de iniciativias empresarias constituidas por mulleres, xunto con medidas complementarias para favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral.

Beneficiarios

Empresas e autónomos, formados por mulleres que inicien a súa actividade económica ou formalicen o seu plan Activa no periodo comprendido entre o 1 de agosto 2022 e a data do fin do prazo de presentación de solicitude (7 de agosto 2023).

Excepto sector pesca, acuicultura e empresas adicadas á producción primaria dos productos agrícolas.

Liñas e tipos de contratación
 • Línea Emprende: Promocer a posta en marcha de novas iniciativas empresarias e a creación de emprego feminino estable por conta propia e allea.
 • Línea Activa: Favorecer a reactiviación e consolidación de empresas constituidas por mulleres, a través de medidas de renovación, implantación, ampliación ou cambio de localización da actividade dirixidas a paliar unha situación económica adversa e que resulten necesarias para o mantemento do empleo por conta propia e por conta allea, así como para conseguir o equilibrio empresarial necesario e asegurar a  supervivencia e consolidación no acutal contexto económico. En ningún caso, poderán supoñer destrucción do emprego existente por conta propia e allea.
 • Línea ITEF: Incentivos para impulsar a implantación de iniciativas empresarias de carácter innovador, con contido científico ou con base tecnolóxica, promovidas por mulleres e que supoñan a creación de emprego feminino estable por cuenta propia e allea.
 • Concilia: axuda complementaria as líneas Emprende, Innova, Activa e ITEF para promover a conciliación da vida personal, familiar e laboral, en duas modalidades: Concilia-promotoras y Concilia-personas traballadoras por conta allea.
Contía

Linea emprende: (determinase polo número de postos creados con caracter estable para mulleres)

 • Incentivo de 10.000€ as empresas que creen o posto de traballo da promotora.
 • Incentivo de 16.000€ as empresas que creen dos postos de traballo para mulleres, por conta propia ou allea con contrato indefinido, incluindo o da promotora ou promotoras.
 • Incentivo de 20.000€ as empresas que creen tres postos de trabajo para mulleres, por conta propia ou allea con contrato indefinido, incluindo o da promotora ou promotoras.
 • Incentivo de 22.000€ as empresas que creen catro ou máis postos de trabajo para mulleres, por conta propia ou allea con contrato indefinido, incluindo o da promotora ou promotoras.

Linea Activa: (determínase polo número de postos existentes na empresa, como consecuencia do mantementeo ou incremento do emprego preexistente)

 • Incentivo de 8.000€ as empresasas que manteñan o posto de traballo da promotora.
 • Incentivo de 12.000€ para empresas con 2 postos de traballo para mulleres, por conta propia ou por conta allea con contrato indefinido, incluindo a promotora ou promotoras.
 • Incentivo de 14.000€ para empresas con 3 postos de traballo para mulleres, por conta propia ou por conta allea con contrato indefinido, incluindo a promotora ou promotoras.
 • Incentivo de 17.000€ para empresas con 4 ou máis postos de traballo para mulleres, por conta propia ou por conta allea con contrato indefinido, incluindo a promotora ou promotoras.

Linea ITEF: (determínase polo número de postos de traballo creados con carácter estable para mulleres, por conta propia ou allea con contrato indefinido)

 • Incentivo de 18.000€ as empresas que creen o posto de traballo da promotora.
 • Incentivo de 27.000€ as empresas que creen dous postos de traballo para mulleres, por contaa propia ou allea con contrato indefinido, incluindo o da promotoras ou promotoras.
 • Incentivo de 32.000€ as empresas que creen tres postos de traballo para mulleres, por contaa propia ou allea con contrato indefinido, incluindo o da promotoras ou promotoras.
 • Incentivo de 42.000€ as empresas que creen catro ou máis postos de traballo para mulleres, por contaa propia ou allea con contrato indefinido, incluindo o da promotoras ou promotoras.

Linea Concilia:

 • Concilia – Promotoras, incentivo de 3.000€ por empresa, sempre que formen parte de ela algunha promotora con fillas ou fillos menores de tres anos na data de finalización do prazo da xustificación da axuda.
 • Concilia – persoas traballadores por conta allea, incentivo por un máximo de  5.000€ por empresa.
Requisitos comúns
 • Empresa privada con categoría de microempresa ou pequena empresa.
 • A actividade mercantil pode ser realizada por empresarias individuais, sociedades civis, comunidade de bens ou sociedades mercantís.
 • Ter domicilio social e fiscal, así como establecemento en Galicia.
 • Todas a promotoras das empresas beneficiarias das axudas deben esta de alta no reximen correspondente da Seguridade Social.
 • Os postos de traballo por conta allea con contrato indefinido a tempo parcial, so se tendrán en conta cando a xornada laboral no sexa inferior o 50% da xornada completa.
 • A iniciativa o proxecto empresarial debe ter viabilidade técnica, económia e financiera.
 • Os requisitos e condicions deben cumplirse na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes e manterse nun periodo mínimo de 2 anos.