Eficiencia enerxética

22 de Maio de 2024
Application ends: 2 de Outubro de 2025
Apply Now

Solicita esta axuda

Prazo e tramitación axuda:
2 de Outubro de 2025
400 - 3000

Axuda Descrición

Obxectivo

Mellora da eficiencia enerxética en vivendas. 

Beneficiarios

Persoas propietarias, usufrutuarías ou arrendatarias de vivendas.

Contía

400€ a 3.000€

% de axuda

40%

Importe proxecto

Mínimo 1.000€ por vivenda.

Gastos subvencionables
 • As que se realicen en vivenda, unifamiliares ou pertencentes a edificios plurifamiliares, que sexan domicilio habitual e permanente no momento de solicitar a axuda e cumpran o seguinte:
  • Redución da demanda enerxética anual global de calefacción e refrixeración – min 7%
  • Redución do consumo de enerxía primaria non renovable – min 30%
  • Modificación ou substitución de envolvente térmica (ventás, illamento de fachada e cubertas…) hai que adecuar os valores de transmitancia térmica e de permeabilidade do aire (DB HE)
 • Non serán subvencionables:
  • Inversión en xeradores térmicos que utilicen combustible de orixe fósil
  • Actuacións iniciadas antes do 1 de febreiro do 2020
  • Actuacións finalizadas no momento da presentación da solicitude da axuda.