Axuda Contratación 2024

26 de Xaneiro de 2024
Application ends: 26 de Setembro de 2024
Apply Now

Solicita esta axuda

Prazo e tramitación axuda:
26 de Setembro de 2024
6000 - 14000

Axuda Descrición

Obxectivo

Favorecer a contratación de persoas desempregadas na empresa. 

Beneficiarios
 • Autónomos que realicen contratacións por conta allea
 • Empresas  

Deben prestar os servizos en centros de traballo de Galicia.

Liñas e tipos de contratación
 1. Incentivos a contratación indefinida inicial 
 2. Incentivos o incremento da xornada das contratacións indefinidas, de tempo parcial a tempo completo 
 3. Incentivo o incremento da duración anual dos contratos – fixos-discontinuos a un mínimo de 9 meses. 
 4. Axudas para a adaptación do posto de traballo de persoas con discapacidade. 

A maiores hai que ter en conta o Incentivo a formación (opcional).

O único contrato subvencionable será o de duración indefinida.

Contía
 1. Contratacións indefinidas iniciais incentivaránse con unha axuda de:
  • 6.000€ cando a persoa traballadora contratada sexa xoven.
  • 9.000€ cando a persoas traballadora contratada sexa maior de 52 anos.
  • 9.000€ cando a persoa traballadora contratada sexa desempregada de larga duración.
  • 9.000€ se a persoa contratada é emigrante retornada ou persoa extranxeira .
  • 10.000€ cando o contratao se realice con unha muller desempregada.
  • 14.000€ se o contrato é con unha persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social 
 2. Estas cantidades poderá incrementarse 4.000€ de Bono de Formación
 3. As cuantías incrementaránse un 15% nos seguintes casos (son acumulables entre sí): 
  • Centro de traballo esté situado nun concello rural 
  • Persoas trans 
  • Para mulleres en profesións ou oficios nos que a muller esté subrepresentada. 
  • Se a persoa contrada é maior de 45 anos 
  • Se a persoa contratada é muller (non aplicable nas solicitudes por contratación de mulleres 
 4. Incremento da xornada das contratacións indeficinidas iniciais (de xornada parcial a xornada completa): incentivo 2.000€. Se o incremento da xornada é para persoas con discapacidade o incremento será de 3.000€ 
 5. Incremento da duración anual dos contratos fixos discontinuos a un mínimo de 9 meses e a xornada completa: incentivo 4.000€ 
 6. Incrementarase por a contratación indefinida de persoas con discapacidade 1.000€ pola adapatción do posto de traballo ou por dotación de equipamento de protección persoal necesario para evitar accidentes laborais a persoa traballadora con discapacidade ou por eliminar barreira ou obstáculos que impidan ou dificulten o traballo das persoas traballadoras con discapacidade.
Requisitos

As persoas contratadas terán que ser persoas desempregadas que cumplan algunha de estas condicions: 

 • Persoa xoven: menor de 30anos 
 • Persoa maior de 52 anos 
 • Emigrante retornado ou extranxeiro 
 • Muller 
 • Parado de larga duración (na data de contratación acredite un periodo de demandante de emprego de 12 meses durante os 18 meses anteriores a súa contratación) 
 • Persoa discapacitada ou en risco de exclusión: mais de un 33% de discapacidade. A consideración de persoa en risco de excluisión será para persoas perteptoras da renta de incluisión social de Galicia ou membro da unidade de convivencia ou persoas que teñan certificado emitido por asuntos sociais que acrediten a situación social. 

IMPORTANTE: As contratacións das persoas desempregadas que encaixen en algún grupo anterior teñen que realizarse entre o 30 de setembro 2023 e o 26 de setembro do 2024.

Obrigas

Manter a plantilla da persoa traballadora obxeto da subvención durante 36 meses contados dende a realización da contratación, do incremento de xornada ou de duración anual de contrato fijo-discontinuo ou da adaptación de postos.